Welkom

KN manage­ment sup­port staat voor vele jaren erva­ring op het gebied van manage­men­ton­der­ste­u­ning, met maatwerk-trainingen en -work­shops, com­pe­tent advies wat betreft manage­ment support-thema’s, doel­ge­rich­te coa­ching voor “pro­fes­sio­nals” en een bre­de inzet voor het bero­ep managementassistent(e).

 
KarenWillkommenJezelf ver­der ont­wikkelen, open zijn voor nieu­we din­gen, daar­door groei­en, en dat een leven lang: Daartoe wil ik men­sen inspi­re­ren. Optimalisatie van ieders eigen poten­tie­el is dan ook mijn doel als trai­ner, spreker en coach, want pro­fes­sionele en per­so­on­lijke ont­wikke­ling gaan hand in hand.

De rode draad in mijn werk met en voor manage­men­tas­sis­ten­ten:

  • Proactief de ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid nemen
  • Competentie(s) ont­wikkelen
  • Sterktes en talen­ten inzet­ten
  • Barrières afbre­ken
  • Jouw eigen bijdra­ge creë­ren

Excellence is a jour­ney – graag bege­leid ik jou, jouw team of jouw mede­wer­kers op deze reis, met jouw doel voor ogen.

karen-unterschrift