Coaching

segelboot

Onze zeil­boot „Quintessens“: Het vijf­de ele­ment – het wezen­li­jke – de kern van de zaak

 

Jij wilt je in jouw nieu­we rol inwer­ken en jezelf daar­mee posi­tio­ne­ren?

Jij (h)erkent jouw uit­da­gin­gen en wilt daar­mee proac­tief aan de gang gaan, jouw poten­tie­el ont­wikkelen en de juis­te stap­pen zet­ten?

Jij hebt uit een trai­ning nieu­we inzich­ten en impul­sen mee­ge­no­men en wilt deze doel­ge­richt in jouw dage­li­jk­se prak­ti­jk inte­gre­ren?

Jij denkt aan vol­gen­de stap­pen in jouw loop­ba­an of je wilt jouw ide­eën en visie voor jouw leven en werk daad­wer­ke­li­jk gaan omzet­ten?

Jij ervaart bar­riè­res in jouw leven en wilt hel­der kri­j­gen, wel­ke dat zijn en hoe jij daar­mee om kunt gaan?

 

Jij wilt jouw ide­eën in con­cre­te doelen for­mu­le­ren en met de voor jou pas­sen­de inner­li­jke hou­ding aan het werk gaan om deze ook wer­ke­li­jk te berei­ken?

 

Dan is coa­ching zin­vol voor jou. Coaching ist onder­ste­u­ning door con­struc­tie­ve feed­back, een doel­ge­rich­te aan­pak, oprecht spie­ge­len van gedrags- en denk­pa­tro­nen, en aans­po­ring om nieu­we per­spec­tie­ven en wegen te ont­dek­ken. Als coach ben ik spar­ring part­ner en moti­va­tor voor posi­tie­ve en op de toe­kom­st gerich­te verand­e­rin­gen. Ik bege­leid “pro­fes­sio­nals”, assis­ten­ten en ook mana­gers, in hun uit­da­gin­gen wat betreft ont­wikke­ling en verand­e­ring. Dit kun­nen onder­wer­pen zijn in hun pro­fes­sionele rol en ook per­so­on­lijke thema’s, die erom vra­gen onder de loep gelegd te wor­den. Vaak gaan deze hand in hand. Ik zie mijzelf als instru­ment voor mijn coaching-cliënten, met wiens hulp zij kun­nen erva­ren, ont­dek­ken, leren, groei­en en trans­for­me­ren. En … wij men­sen zijn goed zoals we zijn … en er zijn alti­jd din­gen te ont­dek­ken en te opti­ma­li­se­ren: Laten we het wezen­li­jke, de quint­es­sens, in ons­zelf vin­den.

 

Hoe, waar, duur en kos­ten

  • De coa­ching vindt plaats in een per­so­on­lijke ont­moe­ting, aan de tele­foon of per sky­pe. Ik coach cliën­ten wereld­wi­jd. Coaching met behulp van de moder­ne media is onder­de­el van mijn oplei­ding.
  • Een coa­ching duurt 60 tot 90 minu­ten. De duur wordt op jouw indi­vi­duë­le behoef­te afge­stemd.
  • Ik werk met twee pri­js­mo­del­len: voor onder­n­emin­gen en voor privé-cliënten. In een per­so­on­lijk voor­ge­sp­rek wordt het hono­ra­ri­um vast­ge­legd.

Ik ben lid van ICF, International Coach Federation, en werk vol­gens de ethi­sche Code en de kern­com­pe­ten­ties van ICF.