Dit zeggen mijn cliënten

segelboot
Training en coaching

 

Karen Nanninga ver­staat de kunst om je met haar behoedzame en toch krach­ti­ge woor­den aan te moe­di­gen en zij helpt je om door zel­f­re­flec­tie hel­d­er­heid over jezelf te kri­j­gen. Ze heeft altijd een luis­ter­end oor voor haar deel­ne­mers, ook na de trai­ning. Elke deel­ne­mer pro­fi­te­ert van haar ken­nis en erva­ring, en op grond van haar posi­tie­ve en rus­ti­ge aard is het gewoon heel leuk om samen met haar te leren en ver­der te komen.

 
Christiane Heim
Assistente Verkoop Bayerische Milchindustrie eG / Duitsland
 
 

Graag denk ik terug aan het tweed­a­agse Haufe-seminar „Die GF-Assistenz“ bij Karen Nanninga, dat ik hier­mee zeer aan­be­ve­el. Het heeft tot op de dag van van­da­ag een posi­tie­ve uit­werk­ing op mijn dage­li­jks werk. Ik kan onze­ke­re situa­ties met name in uit­da­gen­de peri­odes met behulp van haar vele tips en afwis­sel­en­de en inten­sie­ve oefen­in­gen veel beter mana­gen dan vroe­ger. Als van­z­elf­spre­kend ging Karen Nanninga in op indi­vi­du­ele cases die deel­ne­mers inbrach­ten. De afwis­sel­en­de mix van theo­rie en prak­ti­jk was uitstekend.

 
Simone Hahn
Directie-Assistente / Duitsland
 
 

Mission Possible .… In mijn coa­ching­pro­ces toon­de Karen Nanninga mij de weg van onmo­ge­l­ijk naar moge­l­ijk. De uit­kom­s­ten uit de coa­chings­es­sies hel­pen mij om zowel vraagst­uk­ken op mijn werk also­ok privé-onderwerpen in het juis­te per­spec­tief te pla­atsen. Zelfs bij een trau­ma kon ik met behulp van Karen Nanninga het licht aan het ein­de van de tun­nel zien. Ik kan de ont­wik­kel­de rou­ti­nes en per­spec­tie­ven in het dage­li­jks leven tel­kens weer gebrui­ken. Om mijn vol­le poten­tie­el te kun­nen ont­vou­wen en het gewens­te doel van de coa­ching te berei­ken moest ik mij 100% voor de coa­ching open stel­len en Karen Nanninga vertrou­wen. Ik heb nooit spijt gehad van die stap! De gesprek­ken met Karen Nanninga heb­ben mijn leven in een richt­ing geleid, die ik daar­vo­or niet voor moge­l­ijk had gehouden.

 
Eileen Penneckendorf
Teamassistent, Marketing, Sales, PR / Duitsland
 
 

Ik heb Karen na een trai­ning gev­raagd om mijn coach te zijn. Het zelf­s­tu­ren­de karak­ter (zelf de agen­da bepa­len) tij­dens de coa­chings­es­sies sprak mij erg aan. In een vei­li­ge set­ting vraagt Karen goed door en komt hier­mee tot de kern. Het resultaat is dat ik veel over mezelf heb geleerd, ik hel­der heb waar ik echt blij van word en ik beter met uit­da­gen­de situa­ties kan omgaan.

 
P. Pestoor
Senior Adviseur Risk Management / Nederland
 
 

Karen is een uit­s­te­ken­de coach, trai­ner en lei­der. Zij is een fijn­ge­voeli­ge, wij­ze, geta­len­teer­de en des­kun­di­ge per­so­on en een zeer vaar­di­ge en erva­ren pro­fes­sio­nal. Zij heeft de zel­dzame gave, jou in de ont­dek­king van jouw wer­ke­li­jke levens­weg te lei­den en te onder­steu­nen. Wij heb­ben elka­ar op een inter­na­tio­na­le con­fe­ren­tie in Nieuw-Zeeland leren ken­nen, ik heb Karen twee keer als spre­ker op een con­gres in Brazilië uit­ge­no­digd, wij zagen elka­ar weer tij­dens een EUMA-conferentie in Amsterdam. De ont­moe­ting­en en gesprek­ken met haar heb­ben mijn leven voor altijd posi­tief beïn­vloed. Zij werd mijn coach op een moei­li­jk moment in mijn leven en heeft mij op mijn inner­li­jke weg bege­leid, ook al wonen wij in ver­schil­len­de delen van de wereld. De afstand speelt geen rol, want Karen heeft het ver­mo­gen om een inten­sie­ve verb­in­ding op te bouwen.

 
Patricia Bretas
Lerares Engels en tolk-vertaler / Brazilië
 
 

Opdrachtgever

 

Karen traint en coacht al vele jaren bij ons insti­tuut en beho­ort tot onze top­trai­ners. Dit komt terug in de mooie beoor­de­lin­gen en feed­back van de cur­sis­ten. Zij weet wat een lei­ding­ge­ven­de, MT-lid, nodig heeft en maakt die ver­taals­lag naar de cur­sist. Ze maakt manage­mentd­oelen con­creet gri­jp­baar en wijst de weg van een pro­bleem naar oplos­sin­gen. Ze weet feil­loos de pijn­pun­ten te benoe­men en de men­sen een spie­gel voor te hou­den zodat dui­de­li­jk is waar ver­be­terpun­ten lig­gen. Daarnaast is ze altijd posi­tief kri­tisch en staat ze open voor feed­back. Werken aan per­so­on­lijke en inhou­de­li­jke ont­wik­ke­ling juicht ze toe en daar werkt ze zelf ook con­tinu aan. Karens pro­fes­sio­na­li­te­it, enor­me erva­ring en ken­nis van het vak maken het een feest om met haar trai­nin­gen te ont­wik­kelen en ik hoop nog vele jaren met haar te mogen samenwerken!

 
Sabine Slagter
Senior Opleidingsmanager, SMI (Secretary Management Institute), Nederland