Dit zeggen mijn cliënten

segelboot
Training en coa­ching

 

Karen Nanninga ver­staat de kunst om je met haar beho­ed­za­me en toch krach­ti­ge woor­den aan te moedi­gen en zij helpt je om door zel­f­re­flec­tie hel­d­er­heid over jezelf te kri­j­gen. Ze heeft alti­jd een luis­te­r­end oor voor haar deel­ne­mers, ook na de trai­ning. Elke deel­ne­mer pro­fi­teert van haar ken­nis en erva­ring, en op grond van haar posi­tie­ve en rus­ti­ge aard is het gewoon heel leuk om samen met haar te leren en ver­der te komen.

 
Christiane Heim
Assistente Verkoop Bayerische Milchindustrie eG / Duitsland
 
 

Graag denk ik terug aan het tweed­a­agse Haufe-seminar „Die GF-Assistenz“ bij Karen Nanninga, dat ik hier­mee zeer aan­be­veel. Het heeft tot op de dag van van­da­ag een posi­tie­ve uit­wer­king op mijn dage­li­jks werk. Ik kan onze­ke­re situa­ties met name in uit­da­gen­de peri­odes met behulp van haar vele tips en afwis­se­len­de en inten­sie­ve oefe­nin­gen veel beter mana­gen dan vro­eger. Als van­zelfs­pre­kend ging Karen Nanninga in op indi­vi­du­ele cases die deel­ne­mers inbrach­ten. De afwis­se­len­de mix van theo­rie en prak­ti­jk was uit­s­te­kend.

 
Simone Hahn
Directie-Assistente / Duitsland
 
 

Mission Possible .… In mijn coa­chingpro­ces toon­de Karen Nanninga mij de weg van onmo­gel­i­jk naar mogel­i­jk. De uit­koms­ten uit de coa­chings­es­sies hel­pen mij om zowel vraag­stuk­ken op mijn werk also­ok privé-onderwerpen in het juis­te per­spec­tief te plaats­en. Zelfs bij een trau­ma kon ik met behulp van Karen Nanninga het licht aan het ein­de van de tun­nel zien. Ik kan de ont­wikkel­de rou­ti­nes en per­spec­tie­ven in het dage­li­jks leven tel­kens weer gebrui­ken. Om mijn vol­le poten­tie­el te kun­nen ont­vou­wen en het gewen­s­te doel van de coa­ching te berei­ken moest ik mij 100% voor de coa­ching open stel­len en Karen Nanninga ver­trou­wen. Ik heb nooit spi­jt gehad van die stap! De gesp­rek­ken met Karen Nanninga heb­ben mijn leven in een richt­ing geleid, die ik daar­vo­or niet voor mogel­i­jk had gehou­den.

 
Eileen Penneckendorf
Teamassistent, Marketing, Sales, PR / Duitsland
 
 

Ik heb Karen na een trai­ning gev­r­aagd om mijn coach te zijn. Het zelfstu­ren­de karak­ter (zelf de agen­da bepa­len) tij­dens de coa­chings­es­sies sprak mij erg aan. In een vei­li­ge set­ting vraagt Karen goed door en komt hier­mee tot de kern. Het resultaat is dat ik veel over mezelf heb geleerd, ik hel­der heb waar ik echt blij van word en ik beter met uit­da­gen­de situa­ties kan omga­an.

 
P. Pestoor
Senior Adviseur Risk Management / Nederland
 
 

Karen is een uit­s­te­ken­de coach, trai­ner en lei­der. Zij is een fijn­ge­vo­e­li­ge, wijze, geta­len­te­er­de en des­kun­di­ge per­so­on en een zeer vaar­di­ge en erva­ren pro­fes­sio­nal. Zij heeft de zeld­za­me gave, jou in de ont­dek­king van jouw wer­ke­li­jke levens­weg te lei­den en te onder­ste­u­nen. Wij heb­ben elka­ar op een inter­na­tio­na­le con­fe­ren­tie in Nieuw-Zeeland leren ken­nen, ik heb Karen twee keer als spreker op een con­gres in Brazilië uit­genodigd, wij zagen elka­ar weer tij­dens een EUMA-conferentie in Amsterdam. De ont­moe­tin­gen en gesp­rek­ken met haar heb­ben mijn leven voor alti­jd posi­tief beïnvlo­ed. Zij werd mijn coach op een moei­li­jk moment in mijn leven en heeft mij op mijn inner­li­jke weg bege­leid, ook al wonen wij in ver­schil­len­de delen van de wereld. De afstand speelt geen rol, want Karen heeft het ver­mo­gen om een inten­sie­ve ver­bin­ding op te bou­wen.

 
Patricia Bretas
Lerares Engels en tolk-vertaler / Brazilië
 
 

Opdrachtgever

 

Karen traint en coacht al vele jaren bij ons insti­tuut en beho­ort tot onze top­trai­ners. Dit komt terug in de moo­ie beo­or­de­lin­gen en feed­back van de cur­sis­ten. Zij weet wat een lei­ding­ge­ven­de, MT-lid, nodig heeft en maakt die vertaals­lag naar de cur­sist. Ze maakt manage­ment­do­elen con­creet gri­jp­baar en wijst de weg van een pro­bleem naar oplos­sin­gen. Ze weet feil­loos de pijn­pun­ten te beno­e­men en de men­sen een spie­gel voor te hou­den zodat dui­de­li­jk is waar ver­be­ter­pun­ten lig­gen. Daarnaast is ze alti­jd posi­tief kri­ti­sch en staat ze open voor feed­back. Werken aan per­so­on­lijke en inhou­de­li­jke ont­wikke­ling juicht ze toe en daar werkt ze zelf ook con­ti­nu aan. Karens pro­fes­sio­na­li­t­eit, enor­me erva­ring en ken­nis van het vak maken het een fee­st om met haar trai­nin­gen te ont­wikkelen en ik hoop nog vele jaren met haar te mogen samen­wer­ken!

 
Sabine Slagter
Senior Opleidingsmanager, SMI (Secretary Management Institute), Nederland