Training en advies

Cello spe­len: Op het instru­ment wer­ken de vin­g­ers van de lin­ker hand en de rech­ter arm samen, om uit de diver­se tonen een unie­ke melo­die te creë­ren. Wat een mooie meta­fo­or voor de samen­werk­ing in het team „manage­ment – assistentie“.

 

“Proactief de ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid nemen, com­pe­ten­ties ont­wik­kelen, leven vanuit jouw ster­k­ten en talen­ten, bar­riè­res afbre­ken en jouw eigen bijd­ra­ge vorm geven” is mijn cre­do voor mijn werk met en voor manage­men­ton­der­ste­u­ning. Deze boodschap klinkt door in trai­nin­gen, work­shops, leer­gan­gen en cur­sus­sen. In een vei­li­ge, vertrouw­de en open lee­rom­ge­ving knopen de deel­ne­mers zelf theo­rie en prak­ti­jk aan elka­ar, om nieu­we inzich­ten en tools duurzaam in te zet­ten. Het gaat uit­ein­de­li­jk om de trans­fer in de eigen ber­oeps­ma­ti­ge rol en om ont­wik­ke­ling en verbre­ding van de per­so­on­lijke professionaliteit.

KarenWithCello

 

Mijn appel aan de assistent(e):

Wat jouw lei­ding­ge­ven­de betreft, betreft ook jou.

Jij kunt jouw eigen bijd­ra­ge leve­ren aan het berei­ken van de orga­ni­sa­tied­oel­stel­lin­gen. Ervaring en com­pe­ten­ties zijn daar­vo­or belan­gri­jke ingre­diën­ten. Net zo belan­gri­jk zijn inzicht in en ken­nis over deze doel­stel­lin­gen en de prio­ri­tei­ten van het manage­ment. Daardoor ben jij in staat om mee te den­ken, mee te wer­ken, te anti­ci­pe­ren, te ini­tië­ren, en eigen (afge­lei­de) prio­ri­tei­ten te stel­len en effec­tie­ve manage­men­ton­der­ste­u­ning te bieden.

Jouw rol omvat meer dan jouw functiebeschrijving
Om in het team Leidinggevende – Assistent(e) effec­tief te kun­nen wer­ken, is meer nodig dan te weten hoe jij je secre­ta­riaat voert. Wat kun jij bijd­ra­gen aan het berei­ken van de doelen? Hoe kun jij de juis­te vra­gen en de juis­te prio­ri­tei­ten stel­len? Creëer jouw per­so­on­lijke toe­ge­voeg­de waar­de door com­pe­ten­tie, bewust­zi­jn, doel­ge­richt­heid, fle­xi­bi­li­te­it en initia­tief – in de con­text van jouw posi­tie. Zet je talen­ten en inter­es­sen actief in.

Verandering is een con­stan­te: Zie de kan­sen daarin.
Wees bedacht op (komen­de) ver­an­de­rin­gen en vraag jezelf af wel­ke con­se­quen­ties die heb­ben voor jouw taken­pak­ket. Ontwikkel jezelf ver­der en breid je com­pe­ten­ties en ken­nis uit, zoek moge­l­ijk­he­den om jezelf in te bren­gen en bespreek jouw ideeën daa­ro­ver. Zo pro­fi­te­ren jij, jouw lei­ding­ge­ven­de, jouw collega’s én jouw orga­ni­sa­tie van jouw inzet.

 

Mijn onder­wer­pen voor trai­nin­gen en workshops

  • Het team „Manager – Assistent(e)“
  • Vormgeving van de per­so­on­lijke toe­ge­voeg­de waar­de vanuit de rol van assistent(e)
  • Inzicht in orga­ni­sa­ties en hun omgeving
  • Managementinstrumenten en tech­nie­ken voor het for­mu­le­ren en berei­ken van doelen
  • Prioriteiten stel­len, time management
  • Persoonlijke effec­ti­vi­teit en persoonlijkheidsontwikkeling
  • (inter­cul­tur­e­le) communicatie
  • „English in Business“
  • Coachingvaardigheden voor de managementondersteuner
  • Projectmanagement