Training en advies

Cello spe­len: Op het instru­ment wer­ken de vin­gers van de lin­ker hand en de rech­ter arm samen, om uit de diver­se tonen een unie­ke melo­die te creë­ren. Wat een moo­ie meta­fo­or voor de samen­wer­king in het team „manage­ment – assis­ten­tie“.

 

“Proactief de ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid nemen, com­pe­ten­ties ont­wikkelen, leven vanuit jouw sterk­ten en talen­ten, bar­riè­res afbre­ken en jouw eigen bijdra­ge vorm geven” is mijn cre­do voor mijn werk met en voor manage­men­ton­der­ste­u­ning. Deze bood­sch­ap klinkt door in trai­nin­gen, work­shops, leer­gan­gen en cur­sus­sen. In een vei­li­ge, ver­trouw­de en open lee­rom­ge­ving kno­pen de deel­ne­mers zelf theo­rie en prak­ti­jk aan elka­ar, om nieu­we inzich­ten en tools duurz­aam in te zet­ten. Het gaat uit­ein­de­li­jk om de trans­fer in de eigen bero­eps­ma­ti­ge rol en om ont­wikke­ling en ver­bre­ding van de per­so­on­lijke pro­fes­sio­na­li­t­eit.

KarenWithCello

 

Mijn appel aan de assistent(e):

Wat jouw lei­ding­ge­ven­de betreft, betreft ook jou.

Jij kunt jouw eigen bijdra­ge lever­en aan het berei­ken van de orga­ni­sa­tie­do­el­stel­lin­gen. Ervaring en com­pe­ten­ties zijn daar­vo­or belan­gri­jke ingre­diën­ten. Net zo belan­gri­jk zijn inzicht in en ken­nis over deze doel­stel­lin­gen en de prio­rit­ei­ten van het manage­ment. Daardoor ben jij in staat om mee te den­ken, mee te wer­ken, te anti­ci­pe­ren, te initië­ren, en eigen (afge­lei­de) prio­rit­ei­ten te stel­len en effec­tie­ve manage­men­ton­der­ste­u­ning te bie­den.

Jouw rol omvat meer dan jouw func­tie­be­schrij­ving
Om in het team Leidinggevende – Assistent(e) effec­tief te kun­nen wer­ken, is meer nodig dan te weten hoe jij je secre­ta­riaat voert. Wat kun jij bijdra­gen aan het berei­ken van de doelen? Hoe kun jij de juis­te vra­gen en de juis­te prio­rit­ei­ten stel­len? Creëer jouw per­so­on­lijke toe­ge­vo­eg­de waar­de door com­pe­ten­tie, bewust­zi­jn, doel­ge­richt­heid, fle­xi­bi­li­t­eit en initia­tief – in de con­text van jouw posi­tie. Zet je talen­ten en inter­es­sen actief in.

Verandering is een con­stan­te: Zie de kan­sen daa­rin.
Wees bedacht op (komen­de) verand­e­rin­gen en vraag jezelf af wel­ke con­se­quen­ties die heb­ben voor jouw taken­pak­ket. Ontwikkel jezelf ver­der en breid je com­pe­ten­ties en ken­nis uit, zoek mogel­i­jk­he­den om jezelf in te bren­gen en bespreek jouw ide­eën daa­ro­ver. Zo pro­fi­te­ren jij, jouw lei­ding­ge­ven­de, jouw collega’s én jouw orga­ni­sa­tie van jouw inzet.

 

Mijn onder­wer­pen voor trai­nin­gen en work­shops

  • Het team „Manager – Assistent(e)“
  • Vormgeving van de per­so­on­lijke toe­ge­vo­eg­de waar­de vanuit de rol van assistent(e)
  • Inzicht in orga­ni­sa­ties en hun omge­ving
  • Managementinstrumenten en tech­nie­ken voor het for­mu­le­ren en berei­ken van doelen
  • Prioriteiten stel­len, time manage­ment
  • Persoonlijke effec­tivit­eit en per­so­on­lijk­heid­sont­wikke­ling
  • (inter­cul­ture­le) com­mu­ni­ca­tie
  • „English in Business“
  • Coachingvaardigheden voor de manage­men­ton­der­ste­u­ner
  • Projectmanagement