„Omarm het leven!“

segelbootMijn erva­ring als trai­ner en coach breng ik ook in mijn vri­j­wil­li­ge pro­gram­ma „Omarm het leven!“ in, dat psy­cho­on­co­lo­gi­sche bege­lei­ding, medical/life coa­ching en een serie work­shops voor vrou­wen met en na borst­kan­ker omvat.

Naast gecer­ti­fice­erd Life Coach ben ik ook gecer­ti­fice­erd Medical Coach.

Medical Coaching onder­steunt cliën­ten (patiën­ten, fami­lie­le­den en man­telz­or­gers) in een (chro­ni­sche) ziek­te­si­tua­tie of een medi­sche cri­sis bij het opbou­wen van emo­tio­n­ele en men­ta­le weer­stand, bij het aan­ga­an van hun uit­da­gin­gen en bij het creë­ren van bal­ans, wel­be­vin­den en een modus voor levenskwa­li­te­it. De cliën­ten ont­wik­kelen hun eigen mecha­nis­men voor ver­an­de­ring en erva­ren daar­door bemoe­di­ging en ver­vul­ling, omdat de coa­ching alle aspec­ten van hun leven aan­spreekt en niet slechts de sym­pto­men van hun ziek­te. Tijdens het coa­ching­pro­ces ont­s­ta­an inzich­ten en wordt een actie­plan ont­wik­keld, dat lichaam en geest, emo­ties, gedach­ten, socia­le rela­ties en de omge­ving integreert.