Karen Nanninga

Trainer, con­sul­tant en coach

Karen Nanninga werkt inter­na­tio­naal als trai­ner, spre­ker en advi­seur voor manage­men­ton­der­ste­u­ning en als gecer­ti­fice­erd business/life coach. Mensen bij hun per­so­on­lijke ont­wik­ke­ling te bege­lei­den, in trai­nin­gen en work­shops of in per­so­on­lijke coa­ching, is haar pas­sie. Haar doel is altijd om per­so­on­lijk poten­tie­el en inner­li­jke wijs­heid te mobi­li­se­ren en ver­der te ont­wik­kelen, om men­sen aan te moe­di­gen stap­pen te zet­ten, doelen te stel­len en die te berei­ken; hen te inspi­re­ren om het leven te lei­den, dat ze zelf kiezen, zowel qua werk als ook pri­vé. Zij is ervan over­tu­igd, dat elk mens indi­vi­dueel – in wel­ke posi­tie dan ook – zijn eigen leef- en werk­om­ge­ving posi­tief kan beïn­vloe­den en zo “lea­ding” kan zijn. Leadership is haar dri­jf­ve­er én haar boodschap in alle aspec­ten en acti­vi­tei­ten in haar werk.

 

Kwalificaties

 • Karen neben CelloGecertificeerd Coach (International Certification, CTI / ICF, USA)
 • Gecertificeerd Medical Coach (MCI Global)
 • Coach (Co-Active Fundamentals and Intermediate, CTI, USA)
 • Graduate of the Co-Active Leadership Programme (CTI, USA)
 • Train-the-Trainer (Haufe Akademie / IHK Düsseldorf (Duitsland) en ISBW (Nederland))
 • Modules van de stu­dies Bedrijfskunde en Psychologie (Utrecht)
 • Opleiding Europees Secretaresse (European Secretarial Academy, Den Haag), vier­ta­lig, met erva­ring als direc­tie­se­cre­tar­esse en assis­ten­te van manage­ment en Raad van Bestuur van inter­na­tio­na­le onder­ne­min­gen in Nederland en Frankrijk.

Sinds vele jaren actief voor managementondersteuning

Sinds meer dan 20 jaar is Karen Nanninga als trai­ner en advi­seur voor manage­men­ton­der­ste­u­ning actief. Zij leidt trai­nin­gen, work­shops, cur­sus­sen en leer­gan­gen voor oplei­dings­in­sti­tu­ten in Nederland en Duitsland. Daarnaast is zij toe­ge­la­ten als trai­ner voor de Europese instel­lin­gen in Brussel. Ook is zij een erva­ren dag­vo­or­zit­ter voor (inter­na­tio­na­le) con­gres­sen, panel­dis­cus­sies en bedri­jf­se­ve­ne­men­ten. Zij werkt in de talen Nederlands (moe­der­taal), Duits en Engels, die zij vloei­end beheerst. Sinds 1994 is zij in Duitsland woonachtig.

 

Verdere (voor­ma­li­ge) activiteiten:

 • Actief lid van International Management Assistants (IMA, voor­heen EUMA), voor­zit­ter van EUMA Netherlands en EUMA Executive Chairman (Europees voorzitter).
 • Auteur voor de Europese vak­pers en lid van diver­se advies­ra­den en pro­ject­groe­pen voor managementondersteuning
 • Lid van de Jury “Secretaresse van het Jaar”
 • Voorzitter van de Jury „Professional Secretary Scholarship” (SMI)
 • Europees afge­vaar­dig­de tij­dens diver­se „International Secretaries Summit Meetings“